Sau khi cài đặt thành công Development tool trên Windows và Eclipse IDE cho ESP8266 thì tôi có một khoản thời gian khá thú vị với dự án esp_mqtt.
Tiếp theo, tôi có tìm xem có ai đó thử develop ứng dụng ESP8266 applications trên máy Mac không (EspressIf chả có cái official SDK nào cho MAC), thì thấy có khá nhiều người thành công, tuy nhiên không có một bài viết chi tiết và cụ thể nào. Vậy nên tôi mày mò, google, và rồi ghi lại từng bước cho những ai cần

Đầu tiên, cần chuẩn bị
Tải và cài đặt macports, rồi:

sudo port install git gsed gawk binutils gperf grep gettext py-serial wget libtool autoconf automake

Tạo image case-sensitive filesystem và mount nó vào đâu đó trước khi clone và compile esp-sdk

hdiutil create -size 5g -fs "Case-sensitive HFS+" -volname ESPTools ESPTools.sparsebundle
hdiutil attach ESPTools.sparsebundle
sudo ln -s /Volumes/ESPTools/ /esptools
cd /esptools
git clone https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk.git --recursive
cd esp-open-sdk
sed -i.bak '1s/^/gettext=\'$'\n/' crosstool-NG/kconfig/Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]sed[[:>:]]/gsed/' Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]awk[[:>:]]/\$(AWK)/' lx106-hal/src/Makefile.am
sed -i.bak 's/AM_PROG_AS/AM_PROG_AS\'$'\nAM_PROG_AR/' lx106-hal/configure.ac
make STANDALONE=n

Sau đó:

nano $HOME/.bash_profile

Thêm dòng này vào rồi save lại:

export PATH=$PATH:/esptools/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin

tiếp theo:

source $HOME/.bash_profile

cài đặt PySerial: http://sourceforge.net/projects/pyserial/

tar xfvz pyserial-2.7.tar.gz
cd pyserial-2.7
sudo python setup.py install

Bạn có thể sử dụng esptool.py cho việc trích xuất và nạp firmware.

Tới thời điểm này ok rồi, và cần phải kiểm tra xem trình biên dịch đã hoạt động chưa

cd /esptools
git clone https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt
cd esp_mqtt
make 

Compile NodeMcu

cd /esptools
git clone https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
make

Tiếp theo chúng ta cài đặt Eclipse IDE, và cấu hình nó:

Download Install java 7: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Download Eclipse for Mac OS: https://www.eclipse.org/downloads/?osType=macosx

Eclipse->File->New->Makefile project exist with code

Project properties->Build command: make

Add Make Target all, clean, flash

Hãy chắc chắn bạn đã thêm PATH environment cho Eclispe:

- Eclipse menu: Preferences → C/C++ → Build→ Environment
- select Append variables to native environment
- click the Add button
- enter PATH in the Name field
- enter the new path, starting with the actual path where the toolchain binaries are (/esptools/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin)
- click the OK button
- click the OK button

Reference:

https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk/issues/11
http://tuanpmt.github.io/esp8266-development-kit-on-mac-os-yosemite-and-eclipse-ide/

ESP8266 Development Kit trên Mac OSX với Eclipse IDE

Xin chào!

Website vidieukhien.net sẽ được chuyển hướng sang https://learn.iotmaker.vn. Các nội dung sẽ được di chuyển và đóng khi hoàn thành. Cám ơn bạn đã quan tâm